Deklaracja dostępności

Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek"

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek".

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  4. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  5. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Iwona Fabiszewska sekretariat.p192@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 614 36 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych . Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Dojazd do Przedszkola nr 192 „Wesoły Pędzelek” w Warszawie – ul. Liczydło 3a

W odległości ok. 50 metrów od wejścia na teren parkingu przedszkola znajduje się przystanek ZTM – Ekspresowa
ulica: Modlińska, przystanek: Ekspresowa 02 >> Ekspresowa
Linie: 126, 186, 314, 516, 518, 723, 731

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach otwarcia przedszkola. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

Budynek jest dwupoziomowy (brak windy). W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
W odległości 10 m. od wejścia znajduje się parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dojazd do Oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 192 „Wesoły Pędzelek” w Warszawie – ul. Dionizosa 12

W odległości ok. 150 m od wejścia do przedszkola znajduje się pętla autobusowo tramwajowa – Winnica
ul. Światowida, przystanek: Winnica
Linie autobusowe: 509
Linie tramwajowe: 2, 17

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach otwarcia przedszkola.
Przedszkole znajduje się w budynku wielorodzinnym i umieszczone jest na parterze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. W budynku nie m innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
W odległości ok. 30 m od wejścia do przedszkola znajduje się parking osiedlowy (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych).
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Kontakt do koordynatora ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

tel/sms/mms: 723 248 514

e-mail: MWachocka@eduwarszawa.pl