Nasze osiągnięcia

2022/2023

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż

W okresie od marca 2022 roku do końca kwietnia 2023 roku w naszym przedszkolu realizowany był projekt grantowy „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”.

Celem projektu było opracowanie standardów usług asystenckich dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. – Wysoka jakość systemu oświaty.

PARTNERSTWO REALIZUJĄCE PROJEKT • Fundacja Edukacyjna ODITK, • Fundacja Fundusz Współpracy, • Stowarzyszenie Sztuka Włączania, • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

2022/2023

2021

Projekt Grantowy na rzecz wspierania nauczycieli i specjalistów w realizacji zadań edukacji włączającej

Od września 2021 r. w przedszkolu rozpoczęto realizację Projektu Grantowego na rzecz wspierania nauczycieli i specjalistów w realizacji zadań edukacji włączającej. Projekt dotyczy prowadzenia zajęć i zakupu specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Projekt realizowany jest we współpracy z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi z siedzibą w Laskach przy ul. Brzozowej 75. Realizację projektu koordynuje Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą – SCWEW. Realizacja projektu przewidziana jest do VI 2023 r.

2020

W czerwcu 2020 r. udało nam się pozyskać środki unijne na realizację kolejnego, piątego już, projektu w ramach programu Erasmus+ akcja KA101 Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna – "Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów. Siedem osób z naszej placówki odbędzie kursy językowe i metodyczne poza granicami naszego kraju. Dzięki realizacji projektu wzbogacimy wiedzę w zakresie wykorzystywania w pracy z dziećmi metody projektów (Project Based Learning), metody CLIL i metodyki nauczania języka angielskiego. W rezultacie dzieci będą bardziej kreatywne, twórcze i samodzielne.

Od kilku lat działamy prężnie na platformie eTwinning. Nasze nauczycielki do tej pory, we współpracy z zagranicznymi partnerami, zrealizowały 82 projekty, wzięły udział w 150 wydarzeniach eTwinning.

2020

2019

Po raz piąty otrzymaliśmy certyfikat "Chronimy Dzieci" przyznawany placówkom realizującym politykę ochrony dzieci przed przemocą.

"Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka" jest już czwartym projektem, który nasza placówka realizuje w ramach programu Erasmus+. Rozpoczynamy go we wrześniu 2019 roku, a zakończymy w październiku 2020 roku.

W ramach projektu chcemy skupić się na edukacji językowej i matematycznej oraz połączyć je ze sobą, wplatając język angielski do zajęć i gier matematycznych. Będziemy w tym celu wykorzystywać różnorodne metody pracy, zarówno te nam już znane, jak i takie, które nauczycielki poznają podczas zagranicznych kursów metodycznych.

Planujemy tworzenie z dziećmi gier planszowych oraz zorganizowanie w grupach "Popołudnia Gier", na które zaprosimy rodziców naszych podopiecznych.

2018

Osiągnięcia naszych podopiecznych oraz certyfikaty

"Z piosenką przez Europę" to nasz nowy projekt, który został bardzo dobrze oceniony przez Agencję Narodową. To już trzeci projekt, który będziemy realizować w ramach programu Erasmus+.

Zespół z naszego Przedszkola zajął I miejsce na Festiwalu Piosenki "Warszawa da się lubić" w kategorii dzieci 6-letnich.

Zdobyliśmy bezterminowy certyfikat "Varsavianistyczna szkoła" nadawany przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, a także – już po raz czwarty – certyfikat "Chronimy Dzieci" przyznawany placówkom realizującym politykę ochrony dzieci przed przemocą.

2018

2017

Program Erasmus+

Nasz Europejski Plan Rozwoju Przedszkola i zawarty w nim projekt „Wesoły Pędzelek na europejskich dróżkach” zdobył uznanie Agencji Narodowej (w ramach programu Erasmus+ akcja KA101 Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna w konkursie 2017 Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji). Pozyskaliśmy z Unii Europejskiej środki na jego realizację.

W dalszej perspektywie planujemy wziąć udział w projektach w ramach akcji 2 programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne.

Gazetka przedszkolna - wydanie specjalne - lato 2017 Erasmus+

2016

Program Erasmus+

W maju 2016 r. udało nam się pozyskać środki unijne na realizację projektu "W Wesołym Pędzelku każdy skrzat może poznać wielki świat", w tym na zorganizowanie mobilności zagranicznych w ramach programu Erasmus+ akcja KA101 Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna w konkursie 2016 Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W lipcu i w sierpniu 2016 r. ośmiu naszych nauczycieli odbyło kursy językowe i metodyczne w Wielkiej Brytanii i na Malcie.

2016

2015

Osiągnięcia naszych dzieci

Nasze przedszkolaki zajęły I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Tańca.

2014/2015

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2014/2015

Podczas 6 Giełdy Projektów i Programów Edukacji Kulturalnej, dwa projekty autorstwa naszych nauczycielek zostały laureatami konkursu na Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej 2014/2015, którego organizatorem jest m. st. Warszawa.
 • I miejsce zdobył projekt Przedszkole Bez Zabawek - Czyli Wyobraźnię Dobrą Mam, Więc Zabawki Robię Sam, realizowany w przedszkolu od 6 lat. Projekt powstał w ramach realizacji innowacji pedagogicznej zatwierdzanej corocznie przez Kuratorium Mazowieckie w Warszawie. Przez okres dwóch tygodni dzieci bawią się wykonanymi samodzielnie zabawkami. Realizacja innowacji skutkuje rozbudzeniem wyobraźni i kreatywności dzieci i zachęca rodziców do zabaw z dziećmi tworzywem ekologicznym.
 • wyróżnienie zdobył projekt Bajki Rodzinne - Bajka o zdrowiu. Każdego roku organizujemy międzyprzedszkolny konkurs literacki Bajki Rodzinne, którego realizacja odkrywa talenty literackie dzieci oraz integruje społeczność białołęckich przedszkoli. Zebrane bajki wydajemy drukiem.

2014/2015

2015

Certyfikaty

Nasze przedszkole dwukrotnie uzyskało certyfikat "Varsavianistyczna szkoła" nadawany przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, a także po raz trzeci uzyskało certyfikat "Chronimy Dzieci" przyznawany placówkom realizującym politykę ochrony dzieci przed przemocą.

2012

Najwyższe noty zewnętrznej ewaluacji problemowej

Podczas przeprowadzonej w styczniu 2012 r. przez wizytatorów z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty zewnętrznej ewaluacji problemowej w obszarze: "Efekty kształcenia" wszystkie trzy wymagania (Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności, Dzieci są aktywne, Respektowane są normy społeczne) oceniono działąnia naszego przedszkola najlepszym wynikiem jaki można było uzyskać, czyli notami A - tj. bardzo wysoki poziom spełnienia wymagań.

2012

od 2007

Gazetka przedszkolna

Cztery razy w roku wydajemy gazetkę przedszkolną "Wesołe chwile z pędzelkiem". W Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Gazetkę nasza gazetka zdobyła wyróżnienie. Poprzez gazetkę zapoznajemy rodziców z tym, co wydarzyło się w przedszkolu i zachęcamy ich do wartościowego spędzania czasu wolnego wspólnie z dzieckiem.

od 2007

Nagrody nauczycieli

Nasi nauczyciele są systematycznie nagradzani za zaangażowanie i efekty pracy. Do chwili obecnej otrzymaliśmy 6 razy nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy oraz 8 razy nagrodę Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Białołęka.

od 2007

od 2005

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Od 2005 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z Biura Edukacji na realizację ciekawych projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych:
 • Wesoły Pędzelek przyjacielem dzieci
 • Multimedialna prezentacja pracy straży pożarnej
 • O czym szumią białołęckie drzewa.

Organizowanie akcji społecznych i charytatywnych

 • zbiórka książek dla szpitali oraz dla domów małego dziecka
 • zbiórka groszy, nakrętek, makulatury, baterii, kasztanów, kocy i karmy dla bezdomnych zwierząt
 • akcja na rzecz np.: osób starszych i samotnych wykonanie pocztówki świątecznej lub kartki z życzeniami

od 2006

Klub Czytających Przedszkoli

Nasze przedszkole od 2006 r. jest członkiem Klubu Czytających Przedszkoli w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom Fundacji ABC XXI w. Propagujemy ideę czytelnictwa. W tym celu ściśle współpracujemy m.in. z pobliską Biblioteką Publiczną, zapraszamy rodziców do włączania się w akcję Popołudniowe czytanie dzieciom.

Kształcenie kadry

We współpracy ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Warszawie nasza Pani dyrektor opracowała "Program praktyk studenckich dla specjalności nauczycielskiej pedagogika przedszkolna z wychowaniem przedszkolnym". Jest również współautorem "Niezbędnika praktyk pedagogicznych" oraz scenariuszy "Dzień aktywności przedszkolaka", które powstały podczas realizacji tego samego programu ze środków unijnych.

Nasze nauczycielki pełniły funkcje opiekuna praktyk pedagogicznych studentek w/w uczelni.

od 2014

eTwinning

Upowszechniamy dobre praktyki. Wykorzystujemy nasze doświadczenia i osiągnięcia w zakresie działań innowacyjnych i dzielimy się z nimi. Od 2014 r. organizujemy międzynarodową współpracę w ramach eTwinning.
Zrealizowaliśmy dotąd następujące projekty:
Small steps to halthy life, Christmas is coming? It's time to send cards, Chi Sei E da Dove vieni?, Recycled invebtiosn, Make my school green, My favorite playground, Please smile, Hello, Spring!, Easter decorations, Hello world, Wielkanocne obyczaje, Visual Designs With Little Hands, Our favourite children’s stories, Songs and fun of our childhood.

Współpraca z innymi podmiotami

 • Poradnia psychologiczno–pedagogiczna
 • OPS
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Fundacja Nasza Ziemia
 • Fundacja AVE
 • Liga Ochrony Przyrody
 • Towarzystwo Przyjaciół Warszawy